Educació Física

La matèria d’educació física té com a finalitat principal desenvolupar en les persones la seva competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els procediments, les actituds i els sentiments vinculats sobretot a la conducta motora. Per aconseguir-ho, no és suficient la mera pràctica, sinó que és necessària una anàlisi crítica que consolidi actituds i valors que tinguin com a referents el cos, el moviment i la relació amb l’entorn i els companys/es.
D’aquesta manera, els alumnes aconseguiran comprendre els aspectes perceptius, emotius i cognitius relacionats amb diferents accions motrius i gestionar els sentiments que hi estan vinculats, a més d’integrar coneixements i habilitats transversals, com la feina en equip, el joc net, el respecte a les normes i la seguretat, entre altres.

Així mateix, l’educació física està vinculada a competències relacionades amb la salut a través d’accions que ajuden a adquirir i consolidar hàbits responsables d’activitat física regular i a adoptar actituds crítiques davant pràctiques individuals, socials i de grup no saludables.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I D’AVALUACIÓ 23/24

La qualificació i avaluació de la matèria queda recollida en els següents enllaços:

La nota final de curs es realitzarà fent la mitjana de les notes dels tres trimestres.
L’arrodoniment d’una nota amb decimals es farà de manera que a partir del 0,51 es passarà a la unitat següent.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

L’alumne o alumna que hagi suspès un trimestre podrà recuperar els continguts suspesos al següent trimestre en el termini donat pel/la professor/a.
Si la matèria queda suspesa al finalitzar el curs, se li proporcionarà un dossier amb les proves que haurà de realitzar durant el proper curs o al setembre.

Contact Information
Vanesa Maroto
Cap de departament
  • Membres: Cristina Ferrer (Substitut: Xicu Ramis) i Vicent Ribas (Substitut: Christian Márquez)
Stay in Touch