Oferta assignatures específiques 2021/22

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Matèries específiques
Totes les matèries troncals d’ensenyaments aplicats i acadèmics es poden triar també com a específiques.

1r Batxillerat

2n Batxillerat