News

PROVA DE BATXILLERAT PER A L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Benvolguts/des,

Us informam que el divendres 2 de desembre es va dur a terme a Madrid la Comissió General de la Conferència Sectorial d’Educació en la qual totes les Comunitats Autònomes varen consensuar amb el Ministeri el projecte d’Ordre ministerial que regularà les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat.

Els acords als quals s’ha arribat afecten a qüestions bàsiques, i per això falta encara definir alguns detalls sobre la prova i els seus efectes sobre l’admissió, aspectes sobre els quals la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears estan treballant de manera coordinada des de fa mesos, i que, un cop aclarit el marc normatiu estatal, es comunicaran als centres el més aviat possible.

La nova prova de Batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU) tendrà unes característiques molt similars a l’antiga PAU i serà elaborada per la UIB en coordinació amb la Conselleria d’Educació i Universitat a partir de les directrius que marca el Ministeri d’Educació.

La UIB assumirà les mateixes funcions i responsabilitats (matriculació, realització de les proves, gestió de les reclamacions, qualificacions, certificacions, etc.) que venia desenvolupant en relació amb la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) fins el curs 2015-2016.

La PBAU se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de juny de 2017 a la UIB. En els propers dies es duran a terme les reunions amb els professors especialistes de les matèries de 2n de Batxillerat per a informar-los sobre les característiques de la prova.

Com serà la Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (PBAU)

La nova PBAU no suposa grans canvis en relació a les proves de selectivitat que s’havien celebrat fins ara.

 • Només hauran de fer la prova els alumnes de segon de Batxillerat que desitgin anar a la Universitat i no afectarà a l’obtenció del títol del cicle.
 • Podran accedir a la prova tots els alumnes que es trobin en possessió del títol de
  Batxillerat.
 • Els alumnes s’hauran d’examinar obligatòriament de les següents matèries de segon de Batxillerat: Llengua i Literatura Catalana, Història d’Espanya, Llengua i Literatura Castellana i primer idioma estranger; a més de la troncal de modalitat (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Llatí o Art).
 • La qualificació de la prova d’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques d’aquestes cinc matèries, expressada en una escala de 0 a 10 amb dues xifres decimals i arrodonida a les centèssimes. Aquesta qualificació haurà de ser igual o superior a 4 punts.
 • La qualificació per a l’accés a la Universitat es calcularà ponderant un 40% la qualificació assenyalada al paràgraf anterior i un 60% la qualificació final de l’etapa de Batxillerat. Es podrà accedir a un grau universitari sempre que el resultat d’aquesta ponderació sigui igual o superior a 5 punts.
 • Opcionalment i per millorar la nota d’admissió per a l’accés a la Universitat, els alumnes es podran examinar d’almenys dues matèries més del bloc de matèries d’opció del bloc de les assignatures troncals de segon curs. Les matèries opcionals -com ocorria amb els exàmens voluntaris en la PAU- solament serviran per pujar nota, per tenir majors possibilitats d’aconseguir plaça en la carrera triada, però no baixaran la general. Els cinc primers exàmens fixaran la nota en el tram de 0 a 10, la que es constitueix com a nota d’accés, i els dos d’opció en el 10 a 14, que conformen la nota d’admissió.
 • Els alumnes que en el curs 16/17 tenguin matèries LOE pendents i les estiguin cursant segons el currículum LOE, i els que obtingueren el títol el curs 15/16 però no superaren la PAU no estaran obligats a fer la prova per accedir a la universitat, però la podran fer opcionalment per millorar la qualificació.

Matèries de Batxillerat que formen part de la prova d’accés a la universitat

 • Matèries generals del bloc d’assignatures troncals:
  • Història d’Espanya II
  • Llengua Castellana i literatura II
  • Llengua Catalana i literatura II
  • Primera Llengua Estrangera II
 • Matèries generals del bloc d’assignatures troncals segons modalitat:
  • Ciències: Matemàtiques II
  • Humanitats: Llatí II
  • Ciències Socials: Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
  • Arts: Fonaments de l’Art II
 • Matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals:
  • Ciències: Biologia, Dibuix tècnic II, Física, Geologia i Química
  • Humanitats i Ciències Socials: Economia de l’Empresa, Geografia, Grec II, Història de l’Art i Història de la Filosofia
  • Arts: Arts Escèniques, Cultura Audiovisual II i Disseny

Descarregar