News

Avaluació de l’alumnat

Benvolgudes famílies,
Degut a les circumstàncies especials esdevingudes per la crisi sanitària de la COVID19, les activitats
lectives continuaran de forma no presencial fins que la situació ens permeti tornar als instituts sense
cap risc. Per aquesta raó, la Conselleria ha dictat unes instruccions referents a l’avaluació dels seus
fills o filles per a aquest curs que els volem fer arribar per evitar cap tipus de dubte o malentès:

 1. Es prioritzaran durant el que resta de curs els continguts i competències que es considerin
  essencials a cada matèria. Això, si implica avançar el temari a 4t d’ESO o batxillerat, es farà de
  manera que no perjudiqui l’alumnat i que el ritme sigui adient a les circumstàncies actuals.
 2. L’aprovat general NO existeix. No és certa, a dia d’avui, la idea que promocionaran
  automàticament tots els alumnes de curs i es donaran els títols de 4t d’ESO, FPB i Batxillerat a tot
  l’alumnat. Promocionaran i titularan aquells que al juny reuneixin tots els requisits marcats per la llei d’educació actualment en vigor.
 3. Les qualificacions finals del curs es basaran en les notes de la 1a i la 2a avaluació i aquesta 3a servirà per apujar la nota a aquells alumnes que treballin i vagin fent les tasques de manera positiva. L’assistència virtual a les activitats lectives i el lliurament de tasques continuen sent de caràcter obligatori per part de tot l’alumnat durant aquest període no presencial.
 4. La convocatòria de setembre continua existint, així que aquells alumnes que no aprovin tot al juny hauran de presentar-se a aquesta avaluació extraordinària.
 5. Una vegada passat setembre, els alumnes que passin de curs amb matèries suspeses les
  hauran de recuperar durant l’any acadèmic 2020/21.
 6. Els alumnes que tinguin una avaluació o les dues avaluacions suspeses d’alguna matèria les hauran de recuperar durant aquest trimestre mitjançant les tasques i/o proves específiques de recuperació que es facin arribar. En cas de no complir amb els mínims, la matèria no estarà aprovada.
 7. Les matèries pendents de cursos anteriors també es podran recuperar amb les tasques o
  proves específiques de recuperació i d’acord amb els criteris específics d’alguns des departaments.
 8. Les dates d’avaluació de juny es mantenen igual. Només en el cas de 2n de batxillerat
  aquesta avaluació es retarda fins a finals de juny per tal de poder donar més temps de preparació a
  l’alumnat cap a les proves d’accés a la universitat (que tindran lloc a Balears, en principi, els dies 7,8 i 9 de juliol).
 9. Especialment en el cas dels nivells que enguany titulen (4t d’ESO, FPB II i 2n de Batxillerat) l’assistència i el lliurament de les tasques i proves es tindran molt en compte a l’hora de prendre les decisions durant la junta d’avaluació de juny. A més, no s’ha d’oblidar que la nota mitjana obtinguda a aquesta avaluació final pot tenir efectes respecte a l’accés dels alumnes al seus futurs estudis universitaris o de cicles formatius.

Moltes gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració i comprensió i estam a la vostra disposició al
nostre correu electrònic iessantagusti@educaib.eu per qualsevol consulta o dubte.

Descarregar comunicat