News

Ajudes per a la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria d’ESO

ATENCIÓ! S’ha canviat el termini de presentació. El nou termini és de l’11/01/21 al 19/02/21

Us trametem informació sobre la Convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria d’ESO per a alumnat de primària i secundària empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

IMPORTANT:

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS SERÀ DES DE L’11/01/21 FINS AL 19/02/21, AMBDÓS INCLUSIVAMENT. FINS AL DIA 11 DE GENER NO ESTARÀ OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Requisits específics dels sol·licitants d’ajudes per a la compra de llibres de text i lectura obligatòria d’ESO:

a) La unitat familiar de la qual formen part haurà d’haver tengut durant l’any 2019, com a màxim, els següents ingressos:

Nombre de fills Ingressos iguals o inferiors a:
Un o dos fills

58.800,00 €

Tres o quatre fills

88.200,00 €

Cinc o sis fills

117.600,00 €

Set o vuit fills

147.000,00 €

Nou o més fills

161.700,00 €