llengua i literatures catalana

Asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 2º Bachillerato

-a cargo de Galerna-

Aquí trabareu recursos relatius a l'assignatura de Tecnologia INdustrial I de 1r de batxillerat

Materials de Física i Química de primer de batxillerat

Materials per a Química de 2n de Batxillerat