Feines d’estiu de recuperació

1r ESO

2n ESO

2n PMAR

3r ESO

3r PMAR

 • ACM – Matemàtiques [Aquest dossier NO és obligatori. Els alumnes que hagin de recuperar Matemàtiques el poden fer per repassar però el dossier no puntua.
  Qui el faci l’ha de lliurar el dia de l’examen i es tindrà en compte la feina feta en cas que faltin només dècimes per a aprovar.
  L’examen inclourà exercicis sobre els temes que s’han donat aquest curs que són:
  Tema 1: Nombres naturals, enters i decimals
  Tema 2: Fraccions
  Tema 3: Potènciesi arrels
  Tema 4: Problemes de proporcionalitat i percentatges
  Tema 6: El llenguatge algebraic
  Tema 7: Equacions de primer i segon grau
  Tema 8: Sistemes d’equacions]
 • ACM – Biologia [Aquest dossier NO és obligatori. Els alumnes que hagin de recuperar Biologia el poden fer per repassar però el dossier no puntua.
  Qui el faci l’ha de lliurar el dia de l’examen i es tindrà en compte la feina feta en cas que faltin només dècimes per a aprovar.
  L’examen inclourà exercicis sobre els temes que s’han donat aquest curs que són:
  Tema 1: La salut humana
  Tema 2: L’alimentació humana
  Tema 3: L’organització del cos humà
  Tema 4: La nutrició humana. Aparells digestiu i respiratori
  Tema 5: La nutrició humana. Aparells circulatori i excretor
  Tema 6: Relació i coordinació humana. Sistemes nerviós i hormonal
  Tema 8: La reproducció humana]
 • ACM – Física i química [Aquest dossier NO és obligatori. Els alumnes que hagin de recuperar Física i Química el poden fer per repassar, però el dossier no puntua.
  Qui el faci l’ha de lliurar el dia de l’examen i es tindrà en compte la feina feta en cas que faltin només dècimes per a aprovar.
  L’examen inclourà exercicis sobre els temes que s’han donat aquest curs que són:Tema 2: Els gasos i les dissolucions
  Tema 3: L’àtom
  Tema 4: Elements i compostos
  Tema 5: La reacció química
  Tema 6: Forces elèctriques i magnètiques]
 • ASL – Castellà | Català | GiH (Mapes) | GiH (Climes) [El lliurament del dossier -o dels dossiers- no és obligatori per aprovar, però es tindrà en compte per arrodonir la nota. Els dossiers us ajudaran a estudiar.]

4t ESO

4t PRAQ

Castellà, Català i Gih: El lliurament del dossier -o dels dossiers- no és obligatori per aprovar, però es tindrà en compte per arrodonir la nota. Els dossiers us ajudaran a estudiar.

1r Batxillerat