Religió

La classe de Religió Catòlica vol transmetre l’importància de l’educació integral de l’alumne i el diàleg entre fe i cultura.

Utilitzar la Biblia i reconèixer el missatge que conté valorant com al llarg dels segles la comunitat cristiana ha seguir el manament de Jesús.

Conèixer els valors de Jesús, el perdó, el respecte, la tolerància, l’amor, la coherència, l’amistad, la solidaritat… i la importància de la religió en la nostra història, costums i tradicions.

Criteris qualificació i recuperació

Els criteris de qualificació per a la Religió Catòlica seran, sempre que no contradiguin la normativa que en qualsevol moment pugui donar el Centre, els següents:

Els Fets i Conceptes el 50%

$11)         Fitxes de lectura comprensiva

$12)         Valoració dels treballs personals i grupals

$13)        Proves periòdiques de memorització de continguts –orals o escrites-

Els Procediments el 25 %

$14)         Rapidesa en començar les feines

$15)         Finalització dels treballs.

$16)         Observació del treball diari.

$17)        La presentació del treball juntament amb Escriptura correcta –ortografia-

L’Actitud : 25%

$18)         Interès i participació en la classe.

$19)         Silenci

$110)     Comportament

Els alumnes que vulguin millorar la nota – dins un màxim d’un 25%- podran presentar treballs complementaris.

Recuperacions

En acabar cada unitat didàctica estudiaré els objectius que cada alumne/a no ha assolit i prepararé una activitat personalitzada per assolir mínimament els continguts que es corresponen a aquest objectiu.

Al final de cada avaluació tornaré a donar una oportunitat, fent un exercici escrit de síntesi dels objectius que estiguin sense assolir de les unitats didàctiques corresponents a l’avaluació.

Proves de setembre

Lectura comprensiva d’un text per cada avaluació suspesa.

L’exercici de comprensió es farà mitjançant la resposta a un qüestionari.

Avaluació pendents

El procediment d’avaluació de pendents serà

$1a.         Amb un treball de síntesi escrita guiada que pugui servir de resum de tot el curs,

$1b.         O be amb el desenvolupament d’un mapa conceptual dels continguts de l’assignatura.

RECUPERACIÓ RELIGIÓ

L’ALUMNAT REBRÀ PER E-MAIL LA FEINA QUE HAURÀ DE FER

DATA LÍMIT DE LLIURAMENT: 13/5/22

Contact Information
Dani Martín
Cap de departament
Stay in Touch