Ciències Naturals

El departament de Ciències Naturals, s’encarrega de matèries com Biologia i Geologia, Cultura Científica, Geologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Anatomia Aplicada, etc. Depenent del teu nivell i modalitat d’estudis, algunes d’aquestes assignatures seran obligatòries i altres seran optatives.

Informació Matèries

Per obtenir informació de cada matèria, fes clic sobre cada una d’elles i s’obrirà un document explicatiu

1r d’ESO

Criteris avaluació i recuperació

Pendents d’altres cursos

Informació de contacte
Maria Soledad Torres
Cap de departament
  • Membres: Adrián Chahboun, Esther Plaza i Ivan Tarascó